Privacyverklaring GGDBeroepsvaccinaties

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDReisvaccinaties, (hierna: GGDBeroepsvaccinaties) vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)).
Header illustratie
Body

Versie 7-2-2023

GGDBeroepsvaccinaties is een initiatief van 23 GGD’en in Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij de GGD West-Brabant als Platform. GGD'en in Nederland werken online samen op het gebied van beroepsvaccinaties, maar zijn allemaal afzonderlijke organisaties. GGDBeroepsvaccinaties (en hiermee de website https://www.ggdberoepsvaccinaties.nl/) heeft het doel om u te informeren over gezondheid op het werk en u door te geleiden naar één van de 23 bij onze website aangesloten GGD’en voor persoonlijk advies en vaccinaties. 

De GGD’en, aangesloten bij het Platform, (hierna: GGDBeroepsvaccinaties) vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)). Dit betekent onder meer dat de GGD’en, aangesloten bij GGDBeroepsvaccinaties, uw privacy beschermen en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. 

Voor een persoonlijk advies of afspraak leiden wij u direct door naar een van de 23 GGD’en. Bijvoorbeeld via de afspraakpagina voor werknemers/studenten of de pagina voor werkgevers. U verlaat als werknemer/student bij het maken van een afspraak of het doorklikken naar een corporate GGD-website de website GGDBeroepsvaccinaties en komt in de beveiligde omgeving van de betreffende GGD.

Let op: deze privacyverklaring gaat over GGDBeroepsvaccinaties (en de website https://www.ggdberoepsvaccinaties.nl/). Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de GGD’en afzonderlijk en in het algemeen, verwijzen wij u graag naar de websites en privacy- en cookieverklaringen van de 23 GGD’en afzonderlijk. Deze zijn te vinden op www.ggd.nl. Op onze locatiepagina vindt u bij de afzonderlijke GGD'en de linkjes / verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDBeroepsvaccinaties.

Hoe zit het met uw privacy?

Uw privacy is voor GGDBeroepsvaccinaties van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent, samengevat, dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, en maken deze kenbaar via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
   

In deze privacyverklaring legt GGDBeroepsvaccinaties per onderdeel uit welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt GGDBeroepsvaccinaties en voor welke doeleinden?  

GGDBeroepsvaccinaties mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer hier een reden voor is. De juridische naam hiervan is een grondslag. Persoonsgegevens (zoals een naam, woonplaats of e-mailadres) die u aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier) gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. GGDBeroepsvaccinaties verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. De postcode of plaats die u invult om te zoeken naar de door u gewenste locatie voor contact of het maken van een afspraak; 
 2. De gegevens die u invult bij het gebruikmaken van het contactformulier van onze website:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Postcode en vestigingsplaats bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

GGDBeroepsvaccinaties verwerkt uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vragen of te reageren op uw opmerkingen via het contactformulier, omdat u ons hiertoe heeft verzocht. (De grondslag is dan ook een overeenkomst). GGDBeroepsvaccinaties stuurt uw formulier voor beantwoording automatisch door naar één van de 23 aangesloten GGD’en op basis van uw IP-adres. GGDBeroepsvaccinaties verwerkt zelf géén bijzondere persoonsgegevens (zoals: gegevens over de gezondheid). Deze gegevens verstrekt u alleen in de beveiligde omgeving(en) van de GGD waar u een afspraak mee maakt. De postcode of plaats die u invult in het contactformulier om informatie te krijgen worden gebruikt om uw vraag naar de juiste GGD door te sturen, wanneer het IP-adres niet volstaat en om de ontvangende GGD te informeren. Dit om de vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

Worden uw gegevens gebruikt voor onderzoek?

Wij gebruiken de gegevens die u verstrekt hebt via het contactformulier niet voor onderzoek. GGDBeroepsvaccinaties kan in de toekomst partner in (wetenschappelijk) onderzoek zijn. Indien u deel wilt nemen, vragen wij u altijd expliciet om toestemming om uw persoonsgegevens met ons te delen. Hiervoor stellen wij per onderzoek een privacyverklaring op.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

GGDBeroepsvaccinaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die worden verwerkt via webformulieren (de contactformulieren waarop uw gegevens staan) worden tot 1 jaar bewaard en de door u ingevulde postcode of woonplaats op locatiepagina’s en de pagina’s ‘afspraak maken’ worden tot 2 jaar bewaard.

Deelt GGDBeroepsvaccinaties uw gegevens met derden?

GGDBeroepsvaccinaties deelt uw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Alle medewerkers werkzaam bij de GGD’en die aangesloten zijn bij GGDBeroepsvaccinaties hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten Europa?

Om de website en haar functionaliteiten mogelijk te maken, kan GGDBeroepsvaccinaties, of één van haar (sub-)verwerkers uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten Nederland. GGDBeroepsvaccinaties doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

GGDBeroepsvaccinaties én haar verwerkers nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen zowel technische als organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Onze website gebruikt HTTPS-beveiliging, waardoor de uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server versleuteld zijn. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

Worden social media buttons gebruikt op de website?

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Dit zijn doorlinkjes, waardoor u de optie heeft om er op te klikken om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Welke privacy rechten heeft u?

Bij de GGD waar u een advies of vaccinatie hebt gehad hebt u recht op inzage in uw persoonsgegevens en medisch dossier. GGDBeroepsvaccinaties heeft geen medisch dossier van u. Voor informatie over uw rechten verwijzen wij u naar de pagina’s over privacy en persoonsgegevens van de betreffende GGD. Op onze locatiepagina vindt u de linkjes / verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDBeroepsvaccinaties.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens een GGD of GGDBeroepsvaccinaties van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze verklaring.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw gegeven toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek. Wanneer u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via het online formulier van de betreffende GGD. Daar leest u ook meer informatie over uw rechten en over de procedure wanneer u een beroep doet op één van uw rechten.

https://www.ggdwestbrabant.nl/algemeen/privacy/uw-rechten

Mogen wij deze privacyverklaring wijzigen?

Wanneer onze website of onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaringen aanpassen. Controleer daarom regelmatig onze privacy- en cookieverklaringen voor de meest actuele informatie. Bovenaan het document wordt de datum van de laatste wijziging getoond.

Wilt u een klacht indienen?

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Neem voor algemene vragen graag contact met ons op via onze contactpagina. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) van de GGD West-Brabant. Dit is Marlies van Hal, zij is als volgt te bereiken:

Postadres
GGD West-Brabant
Postbus 3024 
5203 DA Tilburg 

Bezoekadres
Hoofdvestiging GGD West-Brabant
Doornboslaan 225
4816 CZ Breda

KvK-nummer: 20164916